0475 27 46 55
Business Masters Facebookpage, Coaching, Relationship Marketing
Business Masters Linkedinpage, Coaching, Relationship Marketing
Business Masters YouTube page, Relationship Marketing, Funnels, Marketing, Online Sales, Coaching, Consulting
Algemene Voorwaarden
"Fear Looks For Certainty And Closes All Doors.
Trust Spreads Her Wings And Roams Forever Free"
- Jo Van Loock
1. Verkopen
Business Masters heeft haar maatschappelijke zetel te Herenthoutseweg 14, 2222 Wiekevorst en is ingeschreven in het KBO onder nummer 0645.941.410. Het BTW-nummer is BE 0645.941.410 en wordt verder beschreven als “verkoper”. Overeenkomstig de uitdrukkelijke clausule van eigendomsvoorbehoud blijft het geleverde of geplaatste materiaal exclusief eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verschuldigde bedragen. De vervallen bedragen brengen een intrest van 10% per jaar op, zonder ingebrekestelling. Bovendien zal de nog verschuldigde hoofdsom verhoogd worden met een schadebeding van 10 % van deze hoofdsom, met een minimum van € 300,00 en een maximum van € 2.500,00.
2. Toepassing
Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onderstaande algemene voorwaarden, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.
3. Levering
Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de made van het mogelijke gebeuren binnen de termijn dewelke in de individuele orderbevestiging is doorgegeven.
Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en zullen aanleiding geven tot extra kosten.
Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.
De vermelde leveringstermijnen zijn schattingen en daardoor niet bindend. Ze worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper.
Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
4. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.
5. Klachten
Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons aangetekend toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.
6. Waarborg
Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.
7. Overmacht
Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.
8. Aansprakelijkheid
Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van deelname aan of verplaatsing voor, tijdens of na of annulering van de opleidingen. Verkoper neemt dus geen afzonderlijke verzekering BA hiervoor. De deelnemers dienen dus zelf de nodige voorzieningen te nemen dienaangaande.
9. Prijzen en betaling
Indien facturen niet online voldaan werden, zijn facturen betaalbaar op onze zetel te Herenthoutseweg 14, 2222 Wiekevorst op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld.
Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur.
Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden.
Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming, van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.
10. Persoongegevens
Door te bestellen op businessmasters.be, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. Business Masters zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft te allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.
11. Scheidbaarheid
Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.
12. Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Mechelse rechtbank is exclusief bevoegd.
13. Overeenkomst
Door ondertekening van het inschrijfformulier komt op definitieve en onherroepelijke wijze de overeenkomst met Business Masters tot stand. Deze geeft ook aanleiding tot onmiddellijke facturatie.
14. Annulatie
De keuze voor uitvoering in natura of schadevergoeding wegens annulering ligt geheel en uitsluitend bij de Verkoper. In geval Verkoper annulering(en) aanvaarden van inschrijvingen/opdrachten zijn de hierna vermelde vergoedingen zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling verschuldigd:
#1: 30% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen, bonussen en BTW verschuldigd indien dit uiterlijk 30 dagen voor het seminar schriftelijk bij de Verkoper wordt aangegeven.
#2: Daarna (binnen de 30 dagen voor aanvang van het seminar) is het volledige factuurbedrag verschuldigd.
#3: Onverminderd de in onderhavig artikel bepaalde annulatievergoedingen blijven alle reeds door de Verkoper ontvangen voorschotten integraal verworven in geval van annulering
#4: Alle eventueel ontvangen materialen (Welkomstcadeau, Bonuscadeau, e.d.) dienen in geval van annulatie op eenvoudig verzoek van de Verkoper, in perfecte staat terug op haar maatschappelijke zetel afgeleverd te worden binnen 14 dagen. Bij gebreke hiervan is een vergoeding verschuldigd van € 350,00.
#5: Een cyclus van verschillende trainingsdagen/sessies/momenten/seminars, ook soms groeitraject of reeks genoemd, worden als één seminar beschouwd.
#6: De KMO-portefeuille komt niet tegemoet in annuleringskosten.
15. Datumopgave / verplaatsing
#1: In geval de Koper zich inschrijft voor een seminar of reeks en bij deze inschrijving, in afwijking van de gangbare praktijk, nog geen data heeft doorgegeven, wanneer hij de verschillende onderdelen van het seminar of reeks zal volgen, is hij/zij gehouden uiterlijk binnen de 10 dagen na zijn inschrijving alle data door te geven waarop hij de sessie(s) zal volgen. Het volledige seminar of reeks mag door de Koper maximaal gespreid worden over een periode van 1,5 jaar, behoudens in geval van afwijkend schriftelijk akkoord. Indien de Koper nalaat om na ingebrekestelling via e-mail door de Verkoper de voor hem beschikbare data door te geven binnen een termijn van 20 dagen volgend op de ingebrekestelling, geldt dit als eenzijdige verbreking van de inschrijving door de Koper. In dergelijk geval gelden dezelfde voorwaarden zoals in punt 14 beschreven.

#2: De Koper kan éénmalig, en mits opgave van een geldige reden, zijn deelname aan een ééndaagse training/seminar verplaatsen naar een andere datum in die verstaande dat dit minstens 10 werkdagen vóór het desbetreffende seminar/trainingsmoment schriftelijk gemeld wordt. In alle andere gevallen wordt voor een verplaatsing een administratieve vergoeding van € 100 excl. BTW/dag/persoon in rekening gebracht of voor een meerdaagse training/seminar met overnachting € 350 excl. BTW/dag/persoon. Verplaatsingsmogelijkheid is niet van toepassing voor elk live event. Andere reeds door de Verkoper gemaakte en te bewijzen kosten, en ook kosten te wijten aan de verplaatsing van het seminarie die niet kunnen worden gerecupereerd, zullen door de Verkoper in rekening worden gebracht. Verkoper doet er alles aan om de opgegeven data en tijden van de trainingen/seminars zo goed als mogelijk te respecteren. Alle bijkomende kosten (verplaatsing, horeca uitgaven, parking, etc.) zijn steeds en uitsluitend ten laste van de Koper. Deze kunnen op geen enkele wijze verhaald worden op de Verkoper, tenzij anders vermeld in de overeenkomst.

#3: De Koper heeft in geval van verhindering het recht zich door een derde te laten vervangen, mits voorafgaande kennisgeving hiervan per e-mail aan de Verkoper. Dergelijke overdracht van dezelfde inschrijving is slechts eenmaal mogelijk. Dit recht geldt niet voor de seminaries/trainingsdagen die deel uitmaken van meerdere dagen. Voor wie een beroep doet op de KMO-portefeuille is dit helemaal niet mogelijk, eens de procedure gestart is.

#4: In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat een seminar geen plaats kan vinden op de vooropgestelde datum of locatie. In dergelijk geval zal de Verkoper er alles aan doen om de deelnemer te verwittigen van deze wijzigingen. De deelnemer kan vervolgens zijn deelname verplaatsen naar één van de volgende gelijkaardige seminars. De deelname wordt in geen enkel geval terugbetaald, tenzij anders vermeld door de Verkoper. Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de reeds geboekte reis & verblijfkosten door de Koper.
16. Resultaten
Niettegenstaande alle inzichten en informatie hun nut al hebben bewezen voor heel wat ondernemers, kan de Verkoper niet garanderen dat dit alles tot dezelfde resultaten zal leiden als in de voorbeelden die gegeven worden. De voorbeelden zijn slechts anekdotisch van aard en kunnen atypisch zijn. De beloftes worden als richtlijn bedoeld voor de mogelijk te behalen resultaten. Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer de Koper de resultaten van de voorbeelden en de resultaten niet haalt.
17. Publiciteit
De deelnemer aanvaardt uitdrukkelijk dat foto’s en video’s die tijdens de events/opleidingen gemaakt worden openbaar mogen geplaatst worden, welke het medium ook is (drukwerk, website, sociale media, dvd, …). Het is echter niet toegelaten om als deelnemer audio en/of video opnames van de events/opleidingen te maken en/of te verspreiden. Wie dit niet respecteert, wordt onherroepelijk uit de training of de trainingscyclus gezet.
18. Weigering
Verkoper behoudt zich het recht om de deelname aan eender welke training te weigeren zonder hiervoor enige reden te moeten opgeven.
19. Verwijdering
Verkoper eigent zich het recht toe om de deelnemer van een opleiding, seminar of training met storend gedrag of storend GSM/tablet/computergebruik te verwijderen van het event.
20. Herroepingsrecht
De koper heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van een motief en zonder betaling van een boete de aankoop te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van levering.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper de onderneming via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per e-mail of per post) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing voor professionele kopers.
De koper kan in volgende gevallen geen beroep doen op het herroepingsrecht:
  •  Goederen die door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden
  • ​Audio- en video-opnamen of software waarvan de verzegeling verbroken werd
  •  Tickets voor live events
Het herroepingsrecht is natuurlijk maar geldig voor zover het product ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 10 werkdagen nadat de koper de onderneming op de hoogte gebracht heeft dat hij wil verzaken aan zijn aankoop.
Het teruggestuurde product moet teruggestuurd worden in ongebruikte toestand, in zijn oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat en vergezeld van het ordernummer. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden.
De koper moet zelf de retour verzendingskosten betalen. De terugbetaling zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen, na ontvangst van de retour door de onderneming, op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de koper effectief betaalde bedrag voor het product (excl. transportkosten, leveringskosten, ...). Als tijdens de aankoop gebruik gemaakt werd van een waardebon, zal deze ook teruggegeven worden. Deze waardebon kan dan opnieuw gebruikt worden bij een volgende aankoop.
21. Garantiemodellen - Refundpolicies
Business Accelerator
Business Accelerator maakt gebruik van een “Action Based” garantiemodel. Hiermee bedoelen we dat deelnemers aanspraak kunnen maken op een 100% geld terug garantie van 30 dagen.
Volgende acties moeten uitgevoerd worden door de deelnemer:

#1: Lid zijn van Business Masters facebookgroep.
#2: Lid zijn van Business Masters Mastermind facebookgroep en toegedragen hebben met een minimum van 1 post, update, vraag of succesverhaal ELKE WEEK (4 weken).
#3: Alle modules bekeken hebben van week 1, 2, 3, 4 dienen volledig bekeken te worden.
#4: Alle opdrachten/werkbladen van week 1, 2, 3, 4 dienen volledig uitgevoerd te zijn. Deze dienen opgestuurd te worden per mail naar support@businessmasters.be.
#5: Ten minste 1x een Live Call (Q&A) bijgewoond te hebben. Dit wordt op basis van tracking nagegaan.

Indien deze acties uitgevoerd werden en aangeleverd, zal Business Masters deze controleren. Wanneer alles aanwezig is, heeft de Koper recht op een 100% terugbetaling van zijn investering + 100€ extra vergoeding afkomstig vanuit Business Masters. Hiervoor wordt de Koper zijn rekeningnummer gevraagd om de overmaak uit te voeren. Tenzij door specifieke promoties anders aangegeven.
 2019+ Business Masters - All Rights Reserved.